اقتصاد پوهنځی


اداره او تجارت څانګــــــه

عمومي معلومات

طوریکه میدانید نهادهای تحصیلی شرعی در کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان از ارزش بالایی در جامعه برخوردار بوده و از جایگاه خاص در میان سایر نهادها نیز برخوردار است.

بناءً با در نظرداشت اینکه شریعت در تمام امور زندگی انسانی در جوامع اسلامی اعم از اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره به صورت مستقیم و غیرمستقیم مطمح نظر است، از اینرو نقش نهادهای آموزشی در بخش امور دینی برتری خود را نسبت به تمام علوم داشته و می باید در راستای ارائه خدمات آموزشی در این عرصه تلاش های خردمندانه و مدبرانه ارائه گردد.

بنابراین برنامه لیسانس شرعیات نیز جزئی از سه برنامه یی بود که برای اولین بار با تأسیس پوهنتون در سال 1388 شروع به فعالیت های علمی خویش نموده است.

این برنامه برای طبقۀ ذکور و اناث در نظر گرفته شده است که عملاً 300 نفر محصل در آن مصروف تحصیل هستند و تا به حال 14 دور فراغت (بتعداد 650 نفر محصل) را سپری نموده است؛ این برنامه دارای دو رشته ذیل میباشد:

1. تعلیمات اسلامی « 167 کردیت »
2. فقه و قانون « 164 کردیت »

ریاست این پوهنحٔی بر عهدۀ محترم سید فهیم هاشمی و مدیریت تدریسی آن بر عهده محترم رحیم الله "روحانی" می باشد.


لیرلید


رسالت

ارزښتونه


داقتصادپوهنځي ستراتیژیک اهداف
درسي نصاب

نصاب د کریډیټ سیستم په مبنا شتون لريcopyright save with saba institute of higher education

Style Switcher

Select Layout
Chose Color
Chose Pattren
Chose Background