پذیرش محصل

شرایط پذیرش

شرایط پذیرش جهت شمولیت در امتحان کانکور:

1. شهادتنامه و یا نمرات سه ساله (صنوف 10، 11 و 12) به امضاء و مهر لیسه مربوطه و تائید مدیریت معارف یا ریاست معارف منطقه و تصدیق تدریسات ثانوی وزارت معارف.
2. فوتوکاپی رنگه تذکره.
3. چهار قطعه عکس (4cm - 3cm).
4. از فارغان صنوف 14 مطابق لایحه وزارت تحصیلات عالی امتحان اختصاصی به شرایط ذیل اخذ می گردد:
- داوطلبان مطابق به ماده 25 لایحه، حق انتخاب خلاف رشته را ندارند.
- اوسط نمرات صنف 13 و 14 از 80 فیصد کم نباشد.
- مطابق به بند پنجم ماده 28 لایحه وزارت تحصیلات عالی، بعد از کامیابی در امتحان اختصاصی به سمستر سوم، یک صنف تنزیل پذیرفته میشوند.
5. مبلغ 300 افغانی جهت ثبت نام کانکور.

قابل توجه:
1. ثبت نام همه روزه از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر جریان دارد.
2. در صورت تکمیل نبودن موارد فوق، ثبت نام صورت نمی گیرد.

copyright save with saba institute of higher education

Style Switcher

Select Layout
Chose Color
Chose Pattren
Chose Background